Privacy Statement

Stichting G.O.A.L. verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze.
In deze privacyverklaring licht Stichting G.O.A.L. toe welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden en welk recht u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Over Stichting G.O.A.L.

Wij hebben als Stichting G.O.A.L. het doel scherp in het vizier en staan klaar om te scoren. Activeren en recreëren is ontspannen. Het is het ‘even los komen’ van je dagelijkse beslommeringen en vanuit je basis genieten. Dit is iets dat iedereen nodig heeft, maar wat door toenemende zorgkosten helaas niet voor iedereen mogelijk is. Het financiële probleem wordt dan een geduchte tegenstander die bijna niet te verslaan is.

Stichting G.O.A.L. heeft daarom als doel om het deelnemen aan recreatieve activiteiten voor mensen met een zorgbehoefte toegankelijk te blijven houden! Door het leggen van sociale lokale verbindingen tussen zorginstellingen en bedrijven. Met enthousiasme en kracht spelen we daarna in ‘duurzaam noaberschap’ recht op ons doel: de mensen laten scoren die het zo nodig hebben!

Om dit te kunnen doen werven wij o.a. sponsoren, zogeheten spitsen, alsook vrijwilligers. Wij verwerken de persoonsgegevens die deze potentiële sponsoren, vrijwilligers en andere relaties aan ons verstrekken, evenals data die wij verkrijgen uit de bezoeken en het gebruik van de website.

Persoonsgegevens

Stichting G.O.A.L. verwerkt NAW-gegevens, waaronder te verstaan voorletter(s), voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en rekeningnummers etc.

Doelen

Stichting G.O.A.L. verwerkt uw gegevens uit hoofde van de grondslag uitvoering van een overeenkomst. Stichting G.O.A.L. kan ook uw toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Indien u daarvoor toestemming heeft verleend, kunt u die toestemming op elk moment ook weer intrekken.

Bewaartermijnen

Stichting G.O.A.L. bewaart gegevens gedurende de wettelijke verplichte (fiscale) bewaartermijn van 7 jaar.

Beveiliging

Stichting G.O.A.L. hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, en misbruik, verlies, vernietiging of beschadiging te voorkomen.

Rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens waarover Stichting G.O.A.L. van u beschikt. Deze rechten worden hierna nader toegelicht.

Recht van inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens van u door Stichting G.O.A.L. worden verwerkt en voor welke doelen dit gebeurt.

Recht op rectificatie

Indien uw gegevens onjuist zijn, kunt u deze gegevens laten verbeteren of aanvullen.

Recht van bezwaar, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevenswissing U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als dit bezwaar wordt gehonoreerd, als u een eventueel verleende toestemming intrekt of als uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u Stichting G.O.A.L. ook verzoeken uw gegevens te wissen. Indien u de gegevens niet wilt laten wissen, maar wel wilt dat deze niet verder worden verwerkt, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid

Indien Stichting G.O.A.L. gegevens van u verwerkt op basis van uw toestemming of die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Stichting G.O.A.L., kunt u Stichting G.O.A.L. verzoeken om de gegevens die Stichting G.O.A.L. van u heeft, ook elektronisch aan u te verstrekken.

Ontvangers

Stichting G.O.A.L. kan bij de uitvoering van haar activiteiten derden inschakelen, die in opdracht van Stichting G.O.A.L. uw gegevens verwerken. Stichting G.O.A.L. borgt in die gevallen dat deze verwerkers uw gegevens rechtmatig verwerken en passende beveiligingsmaatregelen treffen.

Anders websites

Op deze website treft u mogelijk een aantal links aan van andere websites. Stichting G.O.A.L. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.